Splošni prodajni pogoji

I.Splošno                                                                                       

1. Naše dobave, storitve in ponudbe se izvajajo izključno na osnovi  predmetnih pogojev. Ti veljajo tudi za vsa bodoča poslovna razmerja, tudi če niso bili ponovno izrecno dogovorjeni. V teh pogojih vsebovana določila o pridržku lastninske pravice, nadaljnjih zavaravanji in izključitvi drugih zahtevkov za povrnitev škode veljajo v vsakem primeru kot dogovorjena.

2. Ta določila veljajo kot sprejeta najkasneje s prevzemom blaga ali storitev. Sklicevanje kupca na njegove poslovne in nakupne pogoje s tem ne velja.

3. Odstpanja od teh pogojev so veljavna le, če so bila pisno dogovorjena.

4. Poslovna korespondenca, ki je izdelana s pomočjo avtomatske obdelave podatkov (npr. potrditve naročil, računi, dobropisi, kontni izvlečki,opomini plačil), je pravno obvezujoča tudi brez podpisa

5. Kupca v skladu s Predpisi o varovanju osebnih in drugih podatkov opozarjamo na to, da osebne podatke, ki so potrebni za odvijanje poslovnih razmerij, obdelujemo s pomočjo elektronske obdelave podatkov in jih posredujemo naprej le interno v podjetju.

6. Če bi posamezno določilo iz teh pogojev bilo ali postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

II.Ponudba oz. predračuni in sklenitev pogodbe

1.Naše ponudbe oz. predračuni nas ne obvezujejo. Sporazumi in dogovori postanejo za nas obvezujoče šele s pisno potrditvijo naročila ali z dobavo blaga. Pri dobavi blaga račun nadomesti potrditev naročila. Enako velja za dopolnila, spremembe ali stranske dogovore pogodbenega razmerja.

2.Pri načrtih, slikah, merah, težah ali drugi podatki o storilnosti v prospektih, okrožnicah, drugih objavah ali v naših ponudbah oz. predračunih in/ali pripadajočih podlogah si pridržujemo pravico do sprememb, razen če za posamezen podatek ni izrecno drugače navedeno.

3.Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb, nismo pa obvezni te spremembe izvesti tudi na že dobavljenih proizvodih.

4.Odstopanje od ponudb oz. predračunov in cenikov ali drugi predlogi so veljavni šele, ko so bili z naše strani pisno potrjeni.

5.Pridržujemo si moralne in materialne pravice intelektualne lastnine na podlogah (npr. slikah, načrtih,opisih), ki so del ponudbe. Omenjeni dokumenti so poslovna skrivnost in tretjim osebam je dovoljen dostop do njih le v primeru, če so podloge izrecno namenjene za predajo naprej.

III.Cene

1.Če ni drugače dogovorjeno, se naše cene razumejo fco tovarna ali skladišče, plus stroški pakiranja in tovornine ter na dan dobave veljaven davek na dodano vrednost (DDV).

2.Vsa občutna povečanja stroškov (stroški za material, plače, energijo, stroški zaradi sprememb zakona in drugo), ki nastopijo po poteku 2 mesecev po sklenitvi pogodbe, nas opravičujejo, v kolikor zakonsko dopustno, do naknadne bremenitve.

3.Za naročila, za katera ni dogovorjena cena, veljajo naše na dan dobave veljavne cene.

IV.Plačilni pogoji

1.V kolikor ni drugače dogovorjeno, naši računi dospejo v plačilo v roku 30 dni po iztavitvi računa brez odbitkov. Plačila veljajo kot izvršena šele z dnem prispetja plačila na naš račun.

2.Zadrževanje plačila ali pobot zaradi morebitnih z naše strani oporekanih terjatev kupca, ni dopustno.

3.V kolikor ne obstajajo nikakršni predhodni neplačani računi, odobrimo pri predplačilu 2% od neto prodajne cene blaga (z izključitvijo stroškov za pakiranje, tovornino, zavarovalne premije in sličnega).

4.Indosirane menice se v posameznem primeru sprejemajo le na osnovi izrecnega dogovora in le za plačilo. Diskontne in druge izdatke nosi kupec. Tudi čeki veljajo šele po vnovčitvi kot plačilo.

5.Upravičeni smo, da kljub drugačnim kupčevim zahtevam, plačila najprej poračunamo z njegovim starejšim dolgom. Če so že nastali stroški in obresti, smo upravičeni plačilo poračunati najprej s stroški, potem z obrestmi in nazadnje z glavno storitvijo.

6.Ob prekoračitvi datumov zapadlost v plačilo smo upravičeni zaračunati zamudne obresti po zakonu. Kupec kasni s plačilom, če plačila ni izvršil v roku, ki je bil določen v pogodbi oz. računu. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja nadaljnje škode zaradi zakasnitve.

7.Če kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, npr. ni možno vnovčiti čeka ali menice, ne upošteva plačilnih pogojev ali pri uvedbi postopka zaradi uveljavljanja plačila terjatev, smo upravičeni našo menično terjatev uveljaviti takoj, ne glede na njeno dospelost v plačilo. Razen tega smo upravičeni neizvršene dobave zadržati in izvesti le proti predplačilu ali varščini. Če se predplčilo ali varščina ne vplača v primernem roku, smo upravičeni glede na še neizvršeno storitev odstopiti od pogodbe, s tem, da ugasnejo vsi zahtevki kupca glede na še ne izvršene dobave.

Pri delnih dobavah lahko namesto odstopa od pogodbe uveljavljamo tudi naš pridržek lastninske pravice po nadaljnjih določilih iz točke V.

8.Nadalje smo upravičeni, da vse naše zahtevke do kupca pobotamo z vsemi zahtevki, ki jih ima kupec do nas iz dobave  ali iz drugih pravnih temeljev.

V.Pridržek lastninske pravice in druga zavarovanja terjatev

1.Na dobavljenem blagu si pridržujemo lastninsko pravico do dokončne poravnave vseh kupčevih obveznosti, ki so nastale iz poslovnega razmerja (vklj. z morebitnimi stranskimi zahtevki in morebitnimi v interesu stranke sprejetimi eventualnimi obveznostmi). Pri odprtem računu velja pridržek lastninske pravice kot zavarovanje naše saldo terjatve, in sicer tudi, če se plačila izvršijo za druge, točno določene terjatve

2.Obdelava ali predelava z naše strani dobavljenega blaga, na kateri še imamo pridržek lastninske pravice, se izvede vedno le z našim dovoljenjem, vendar brez obveznosti za nas. Če naša lastninska pravica s povezavo preneha, velja že kot sedaj dogovorjeno, da imamo solastništvo na enotnem zgrajenem predmetu v sorazmerju z vrednostjo (računska vrednost) našega blaga. Kupec je dolžan varovati naše pridržane lastninske pravice brez nadomestila s skrbnostjo gospodarstvenika.

3.Kupec je upravičen, da blago s pridržkom v rednem pravnem poslovanju predela in odsvoji.

4.Kupec nam s tem v zavarovanje lastninskih pravic že sedaj odstopa vse njemu pripadajoče zahtevke vključno s saldo zahtevki iz konto korentskih dogovorov iz prodaje, obdelave in predelave ali povezave blaga, ki smo ga mi dobavili; to velja v enaki meri za zahtevke kupca na podlagi drugih pravnih temeljev (zavarovanje, nedopustno dejanje itd.) glede blaga s pridržano lastninsko pravico. Odstop terjatve se vsakič po višini omejuje na dobavno vrednost blaga dobavljenega z naše strani po naših računih. Brez dodatnih dogovorov nam kupec odstopa istočasno v razmerju vrednosti terjatev in pravic, ki jih je odstopil v okviru podaljšanega pridržka lastninske pravice, vse pravice iz njemu danih zavarovanj njegovih strank v zvezi z uveljavljanjem pridržka lastninske pravice. Vkolikor to ni možno, nam bo kupec omogočil udeležbo po deležu v notranjem razmerju. To velja v enaki meri za hipotekarne pravice kupca, ki bi jih pridobil na nepremičninah svojih strank.

Če je stranka kupca veljavno izkjučila odstop terjatev nasproti njej, se šteje v razmerju med kupcem in nami, kot da so bile zgoraj imenovane terjatve, neglede kakšne vrste, na veljaven način odstopljene nam. Kupec nas pooblašča, da terjatve v njegovem imenu uveljavljamo za naš račun, v kolikor kupec v skladu z naslednjim odstavkom ni več upravičen uveljavljati terjatev v svojem imenu.

Kupca preklicno pooblaščamo, da nam odstopljene terjatve v svojem imenu uveljavlja za svoj račun. Kakor hitro kupec svojih obveznosti nasproti nam ne izpolnjuje, ali če nastopi v tč. IV, podtočka 7 navedena okoliščina, bo kupec na našo zahtevo odstop razkril in nam predal potrebne podloge in informacije.

Uprevičeni smo tudi, da dolžnike kupca o odstopu direktno obvestimo in zahtevamo od njih plačilo direktno na nas. Odgovarjujoče velja za morebitne pravice iz zavarovanja, ki so prešle na nas ali so nam bile odstopljene.

5.Dobavljenega blaga brez našega dovoljenja ni dovoljeno zastaviti, kakor tudi ne izvršiti prenosa lastninske pravice v zavarovanje. Pri posegu tretjih oseb na blago s pridržkom, bo kupec opozoril na naše lastninske pravice, nas nemudoma obvestil in nam nudil vso pomoč za varstvo naših pravic.

6.Ob ravnanju kupca v nasprotju s pogodbo – predvsem ob zakasnitvi plaćila – smo upravičeni uveljavljati naš pridržek lastninske pravice in zahtevati takojšnjo izročitev blaga s pridržkom ter si sami ali preko pooblaščencev zagotoviti neposredno posest blaga ali v danem primeru zahtevati odstop kupčevih pravic do izročitve proti tretjim osebam. Uveljavljanje pridržka lastninske pravice ne vsebuje odstopa od pogodbe.

7.Če vrednost za nas obstoječih zavarovanj presega naše terjatve skupno za več kot 10%, smo na zahtevo kupca v tem smislu obvezani za sprostitev zavarovanj po naši izbiri

VI.Roki za dobavo in storitve

1.Roki za naše dobave ali storitve, ki jih navedemo, so le okvirni, kolikor jih nismo zagotovili s točnim datumom.

2.Roki za dobave in storitve veljajo kot izpolnjeni, če je dobavljen predmet do poteka roka zapustil skladišče ali je bila sporočena pripravljenost za odpremo, oz. je storitev opravljena.

3.Rok za dobavo ali storitev se primerno podaljša pri ukrepih v okviru delavskih nemirov, predvsem v primeru stavke in izprtja ter ob nastopu nepredvidljivih ovir, na katere ne moremo vplivati, v kolikor te ovire dokazljivo občutno vplivajo na izgotovitev ali izdobavo dobavnega predmeta ali izvršitev storitve. To velja tudi, če te okoliščine nastopijo pri naših poddobaviteljih ter če nastopijo med našo zakasnitvijo. Pričetek in zaključek tovrstnih ovir bomo kupcu kolikor možno hitro sporočili.

4.Ob prekoračitvi roka dobave ali storitve pripada kupcu pravica, da nam postavi primeren naknadni rok za dobavo oz. storitev, in če naknadni rok poteče brez izvršitve, ima pravico do odstopa od pogodbe. Zahtevki za povrnitev škode zaradi zakasnitve, neglede na pravni temelj, ne obstajajo, v kolikor zakasnitev ni nastala naklepno ali iz grobe malomarnosti.

5.Če odprema kasni iz vzrokov, za katere odgovarja kupec, se mu s pričetkom 1 mesec po obvestilu o pripravljenosti za odpremo zaračunajo stroški, ki so nastali zaradi skladiščenja, pri čemer smo upravičeni, da izhajamo iz 0,5% zneska računa blaga za vsak pričet mesec.

6.Izpolnitev roka dobave in storitve predpostavlja izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani kupca.

7.Način transporta, odpremno sredstvo, transportna pot ter vrsta in obseg potrebnih zaščitnih sredstev in izbira špediterja ali prevoznika ter pakiranje so prepuščeni naši izbiri. Le-to se izvaja po naši presoji in z gospodarsko  običajno skrbnostjo z izključitvijo vsakršnega jamstva. Na željo kupca se pošiljka na njegove stroške zavaruje proti kraji in vlomu, poškodbam pri transortu ter poškodbam zaradi ognja in vode ter za ostale zavarovalne rizike.

8.Delne dobave so dovoljene.

VII.Prehod rizika

1.Riziko preide pri dobavah franko ali dobavah franko tovarna na kupca s pedajo blaga špediterju, prevozniku ali osebi, ki blago dvigne. Ob dostavi z našimi transportnimi sredstvi nosimo riziko mi do dostave na namembno mesto. To velja tudi pri delnih dobavah.

2.Kupec mora dostavljeno blago, tudi če ima nebistvene pomanjklivosti, prevzeti neglede na pravice iz tč. VIII.

3.Reklamacije zaradi nepopolne, pomanjklive ali napačne dobave se morajo takoj ob sprejemu blaga označiti na dobavnici oz. na tovornem listu in najkasneje 8 dni po prejemu pošiljke pisno sporočiti, v kolikor jih lahko kupec, njegovi pomočniki pri izvršitvi ali njegov odjemalec pri običajni skrbnosti prepoznajo. V nasprotnem primeru veljajo dobave kot odobrene.

VIII.Transport in montaža

1.Če po dogovoru opravimo transport in montažo, je kupec zavezan, da pravočasno izvede potrebna pripravljalna dela na kraju postavitve. Pri velikih proizvodih to npr. pomeni pripravo primernega in utrjenega dovoza za tovornjak, vse do odprtine za vnos v zgradbo.

2.Pred začetkom montaže morajo biti vsa zidarska, tesarska in druga pripravljalna dela izvedena do te stopnje, da lahko monterji takoj po prihodu pričnejo z montažo in slednjo opravijo brez nepotrebnih prekinitev.

3.Če se mora montaža prekiniti zaradi pomanjkljivih zidarskih, tesarskih in drugih predhodno potrebnih del, mora kupec poskrbeti za strokovno skladiščenje komponent, ki niso montirane in izvesti vse ukrepe, ki zagotavljajo varstvo lastne imovine. Dodatne stroške, npr. za čakalni čas in dodatno potrebno pot monterjev, mora poravnati kupec.

IX.Prevzem vrnjenega blaga, storniranje

V primeru vračila blaga/storniranja se kupcu zaračunajo nastali stroški in eventuelni stroški za prevzem vrnjenega blaga.

X.Jamstvo za pomanjklivosti in druge odgovornosti

Za pomanjklivosti pri dobavi, med katere spadajo tudi izrecno zagotovljene karakteristike, odgovarjamo z izklučitvijo nadaljnjih zahtevkov, na sledeč način:

1.Če naši prizvodi še niso dostavljeni odjemniku kupca ali kupec koristi naše proizvode v okviru lastne uporabe, kupcu od dostave posameznega proizvoda znotraj spodaj navedenih rokov zagotavljamo, da so naši prizvodi v trenutku, ko nevarnost preide na kupca, brez pomanjkljivosti. Garancija za naše proizvode velja 24 mesecev od dneva izročitve. Za izročitev se šteje datum izročitve proizvoda potrošniku s strani prodajalca instalaterja. V kolikor se izročitev napave končnemu potrošniku s strani prodajalca instalaterja izvrši kasneje kot v 12 mesecih od dneva prodaje, velja garancija za proizvod največ 12 mesecev od dneva izročitve.

Za sistemsko tehniko (proizvodi podjetij Viessmann, BIOFerm, Carbotech, ESS, HKB, Kob, KWT, Mawera,Schmach ter naprave Vitomax in ostalih proizvajalcev opreme) veljajo njihovi garancijski roki, ali po ponudbi ali pogodbi ter naši posebni prodajni pogoji.

Naša odgovornost je omejena na našo izbiro brezplačnih izbojšav ali nadomestne dobave. Pomanjkljivosti nam morate takoj ko jih opazite nemudoma sporočiti.

Če popravilo ali nadomestna dobava ne uspe, lahko kupec po svoji izbiri zahteva izničenje pogodbe ali povračilo plačila.

Za izdelke drugih prizvajalcev, ki predstavljajo bistveni del dobavljene pošiljke, se naša odgovornost omeji – kolikor je dopustno – na odstopanje terjatev, do katerih imamo pravico pri dobavitelju izdelka drugega prizvajalca.

2.Če končni odjemalec kupca v tuzemstvu uveljavlja svoje pravice iz jamstva nasproti kupcu, oproščamo kupca jamstvenega zahtevka končnega odjemalca pod pogoji in v takšnem obsegu, v kakršnem mi neposredno prevzemamo jamstvo nasproti kupcu po določilih te točke X.

Ta oprostitev velja pod sledečimi pogoji:

Kupec je obvezan, da pri končnem odjemalcu izvede popravila, ki se nam zdijo potrebna. Predvsem mora zagotoviti, da imamo dovolj časa za izvedbo potrebnih preverjanj, popravil in nadomestnih dobav, in da imamo primeren dostop do naprave, četudi je le-ta pri končnem odjemalcu fiksno vgrajena. Dodatni stroški, ki nastanejo zaradi oteženega dostopa ali nezadostnega delovnega prostora, gredo v vsakem primeru v breme kupca.

3.Za brezplačno dobavljene nadomestne dele in popravila jamčimo v enakem obsegu, kot za prvoten dobavni predmet, vendar časovno omejeno do konca garancijske dobe za prvoten dobavni predmet. V postopku reševanja reklamacij se ne odpovedujemo pravici ugovora, da obvestilo o reklamaciji ni prispelo pravočasno ali je bilo pomanjkljivo.

Osebe, ki so pooblaščene za preverjanje napak niso upravičene za priznavanje napak z učinkom proti nam.

Ne prevzemamo jamstva za izjave, ki jih je podal kupec in prav tako ne za posredno in neposredno škodo pri končnem odjemalcu, ki jo je povzročil kupec.

Za proti plačilu dostavljene nadomestne dele in plačana popravila jamčimo 1 leto od dobave oz. izvedbe poravila.

4.Ne prevzemamo jamstva za nikakršno škodo, ki je nastala zaradi neprimerne ali nestrokovne uporabe, napačne montaže oz. izročitve v obratovanje s strani kupca ali tretjih oseb, naravne obrabe, napačnega ali namernega ravnanja, neprimernih obratovalnih sredstev, predvsem zaradi napačne izbire ali nastavitve gorilnika, neprimernih goriv in kemičnih ali elektrokemičnih ter električnih vplivov, v kolikor le-ti niso nastali po naši krivdi, zaradi neupoštevanja navodil za montažo, obratovanje in vzdrževanje ter nestrokovno opravljenih sprememb ali vzdrževalnih del s strani kupca ali tretjih oseb in zaradi vplivov delov tujega izvora (npr. tuje regulacije kotlovnega krogotoka). Naša garancija za ogrevalnike vode predpostavlja, da ima ogrevana voda kvaliteto pitne vode, in da obstoječe naprave za pripravo vode obratujejo brezhibno.

Opozarjamo, da obveznost jamstva ne obstaja, če se obrabni deli, kot npr. šobe gorilnika, vstavki gorilnika za nižje emisije, varovalke, tesnila, obloge gorilne komore ali del vžigalnih in nadzornih priprav, ki so v stiku z ognjem, obrabijo zaradi naravne obrabe.

Naša garancijska obveznost se nadalje ne nanaša na škodo, ki nastane zaradi onesnaženja zraka, močne tvorbe praha, agresivnih hlapov, korozije zaradi kisika – predvsem pri uporabi cevi iz umetne mase, ki niso difuzijsko tesne, za talno ogrevanje – postavitev v neprimernih prostorih (npr. pralnice ali prostori za ljubiteljske dejavnosti) ali zaradi nadaljnje uporabe kljub ugotovljeni napaki.

5.Predvsem ne jamčimo za napake, če nam po obvestilu o napaki ni bila dana priložnost ali dovolj časa, da bi izvedli po naši presoji potrebna popravila ali nadomestno dobavo.

Le v nujnih primerih ogrožanja obratovalne varnosti, za preprečitev nesorazmerno velike škode, ali če kasnimo z odpravo pomankljivosti, ima kupec pravico, da pomanjkljivost odpravi sam ali da odpraviti tretjim osebam in od nas zahteva nadomestilo potrebnih stroškov. Pogoj pa je tudi tukaj, da smo v vsakem primeru takoj obveščeni.

6.V kolikor se reklamacija izkaže kot utemeljena, nosimo neposredne, s popravilom oz. nadomestno dobavo nastale stroške, stroške nadomestnega dela vključno z odpremo. Zamenjani deli preidejo v našo last in se nam brez stroškov za nas pošljejo nazaj. V ostalem nosi stroške kupec.

7.Nadaljnji zahtevki kupca, predvsem glede razveze pogodbe, nižanja plačila (zmanjšanje) ali odpovedi pogodbe, so izključeni.

Nadalje so izključeni odškondninski zahtevki, neglede na pravni temelj, med drugim zahtevki zaradi izgube dobička, zahtevki na osnovi kršitve stranskih pogodbenih obveznosti, predvsem obveznosti svetovanja ali razlage, vključno z nesporazumi ob sklenitvi pogodbe, zahtevki v povezavi s popravili in garancijskimi deli, ki smo jih izvedli mi ter zahtevki iz nedopustnega dejanja. Ta jamstvena izključitev ne velja, če smo to storili naklepno ali iz grobe malomarnosti. Nadalje to ne velja če predmet nima lastnosti, ki so bile izrecno zagotovljene, če je zagotovilo bilo dano prav z namenom, da se kupca zavaruje pred škodo, ki ni nastala na samem dobavnem predmetu. Ta izključitev jamstva ne vpliva na zahtevke oškodovanca zaradi osebne škode ali na njegovih v privatne namene uporabljanih stvareh po Predpisih o odgovornosti za proizvod.

XI.Pristojno sodišče in drugo

1.Za vse spore, ki nastanejo iz te pogodbe je stvarno in krajevno pristojno sodišče v G.Radgoni. Vendar pa smo po naši izbiri upravičeni, da vložimo tožbo proti kupcu tudi pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču kupca. Pri podjetnikih posamezniki oz. osebnih družbah velja ta sporazum o pristojnem sodišču tudi za lastnike in družbenike z osebnim jamstvom.

2.Pri kupcih, ki niso podjetniki posamezniki ali gospodarske družbe ali nimajo statusa pravne osebe, veljajo zgoraj navedena določila o pridržku lastninske pravice (tč. V, podtočka 1) in jamstvo za napake vključno z drugim jamstvom smiselno.

3.Mesto izpolnitve je po naši izbiri ali sedež tovarne ali skladišča, ki je pooblaščeno za dobavo.

4.Za vsa pravna razmerja, ki niso urejena s pogodbo ali predmetnimi pogoji se uporablja slovensko pravo, razen za pogodbe, sklenjene med nami in kupcem iz druge države, kjer se uporablja nemško pravo. Za dobave v tujino veljajo naši Splošni dobavni pogoji za tujino. Enotni zakoni o internacionalnem nakupu premičnin ne pridejo do uporabe.

5.Vsi predhodni splošni prodajni pogoji so s tem neveljavni